Listopad 17, 2017

Maturity

Maturitní zkouška 2019 proběhne dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a dle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších novel.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – části společné (státní) části profilové (školní). Společná část je v kompetenci MŠMT, resp. Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Profilová část je plně v kompetenci ředitelů škol. Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Výsledkem a dokladem úspěšného složení maturitní zkoušky (obou částí) je maturitní vysvědčení.

Společnou část maturitní zkoušky v roce 2019 tvoří dvě povinné zkoušky:

  1. český jazyk a literatura
  2. cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, ruský) nebo matematika

Maturitní zkouška z českého jazyka a cizího jazyka je komplexní zkouškou, která se skládá z ústní části, písemné práce a didaktického testu, matematika je tvořena pouze didaktickým testem. V jarním zkušebním období 2019 se písemná práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka koná 10.-11. 4. 2019,  didaktické testy společné části maturitní zkoušky v období 2.-10. 5. 2019. Ústní zkouška z českého jazyka a literatury je vztažena ke Školnímu seznamu literárních děl. Žák si z něj sestaví vlastní seznam literárních děl a předá nejpozději do 31. 3. 2019.

Ve společné části si žák může vybrat až 2 zkoušky nepovinné. Není možné konat zkoušku z nepovinného předmětu, z něhož koná žák zkoušku povinnou.

Důležité školní dokumenty

Školní seznam literárních děl (kanon_literatury.pdf) (aktualizováno 28. 9. 2018)

Formulář na tvorbu vlastního seznamu literárních děl (kanon_formular_xlsx) (aktualizováno 28. 9. 2018)

Okruhy pro anglický jazyk (JA_statni_okruhy.pdf)

Okruhy pro francouzský jazyk (JFr_statni_okruhy.pdf)

Okruhy pro německýjazyk (JN_statni_okruhy.pdf)

Okruhy pro ruský jazyk (JR_statni_okruhy.pdf)

Okruhy pro španělský jazyk (JŠ_statni_okruhy.pdf)

profilové části si žáci volí dvě povinné zkoušky a podle vlastního zaměření si mohou zvolit další dvě nepovinné zkoušky.

Rozpis studentů profilové části maturitní zkoušky – 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 8.AO, 8.OB.

Přehled volby profilových zkoušek:

Anglický jazyk, Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk, Španělský jazyk, Český jazyk a literatura, Matematika, Společenské vědy, Dějepis, Zeměpis, Fyzika, Biologie, Chemie, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Deskriptivní geometrie, Programování, Informatika a výpočetní technika

Forma zkoušek profilové části je stanovena jako ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, pro jednotlivou zkoušku je stanoveno 20 – 30 témat, z nichž si žák jedno vylosuje.

Žák složí úspěšně maturitní zkoušku, pokud vykoná úspěšně všechny povinné zkoušky ze společné i profilové části maturitní zkoušky. Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní období.

Ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky se vykonávají v období od 16. 5. – 9. 6. 2019. Žák podává přihlášku nejpozději do 1. 12. 2018 pro jarní zkušební období 2019.

Ke zkoušce Matematika+ se žáci budou moci přihlásit po přihlášení k maturitní zkoušce, v termínu od 2. do 15. ledna 2019 přes VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA. Zkouška  se bude konat v rámci jednotného zkušebního schématu jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2019 na spádové škole. Zkouška Matematika+ není brána jako část maturitní zkoušky.

Nahrazení nepovinné zkoušky z cizího jazyka určuje §19a odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 v platném znění.